Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: psychologisch onderzoek, training, coaching en therapie met betrekking tot studie, loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteitsvraagstukken, dan wel werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord;

Opdrachtnemer: NoBlend – KvK nummer 60008342 – rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C. Le Noble MSc LLM – namens wie de Diensten worden aangeboden onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden;

Opdrachtgever: degene die een opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer tot het verrichten van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde Diensten;

Psycholoog: de bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) aangesloten psycholoog die de Diensten praktisch uitvoert;

Cliënt(e): degene bij wie de Diensten praktisch worden uitgevoerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op én integraal onderdeel van iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, onder uitsluiting van ieder(s)(e) andere algemene voorwaarden.

2.2     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.3     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

2.4     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.5     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel

of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en

de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3. Toepasselijke gedragsregels en reglementen

3.1     Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die belast worden met het begeleiden van Cliënten, voeren de Diensten uit in overeenstemming met de Beroepscode van het NIP, en achten zich gebonden aan het toepasselijke Klachtenreglement. De geldende reglementen en gedragsregels zijn te vinden op de website van het NIP: www.psynip.nl.

Artikel 4. Aanbieding, offerte en overeenkomst

4.1     Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend van aard, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is bepaald. Indien in de aanbieding of offerte geen termijn is gesteld voor aanvaarding, kunnen aan de aanbieding of offerte op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

4.2     Indien de aanvaarding van de aanbieding of offerte afwijkingen in zich heeft van de aanbieding of offerte, dan komt geen overeenkomst tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

4.3     De in de aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en exclusief eventuele reis-, verblijf- en overige kosten.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1     Iedere overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarbij Opdrachtnemer zich naar eer en geweten zal inspannen – zoals dat van een zorgvuldig en vakbekwaam psycholoog mag worden verwacht – om op een deugdelijke wijze invulling te geven aan de opdracht.

5.2     In alle gevallen waarin de Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door niet in haar organisatie werkzame derden, zoals andere psychologen, adviseurs of dienstverleners.

5.3     Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die belast worden met het begeleiden van Cliënten, zullen tijdens het begeleidingstraject enkel gebruik maken van middelen die toegespitst zijn op het doel van het ontwikkelingsproces van (zelf)inzichtvergroting en bewustwording.

5.4     De gehanteerde psychodiagnostische tests zijn allen wetenschappelijk onderbouwd. Het zijn betrouwbare en gevalideerde instrumenten, die door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) – onderdeel van het NIP – zijn goedgekeurd.

Artikel 6. Duur overeenkomst

6.1     De opdracht heeft de duur die alle betrokken partijen overeenkomen of loopt totdat één der partijen de overeenkomst rechtsgeldig beëindigt.

6.2     Indien de Opdrachtgever een nieuwe opdracht aan Opdrachtnemer wenst te verlenen, maken partijen nieuwe afspraken. Zij komen opnieuw de alsdan geldende (wellicht afwijkende) algemene voorwaarden overeen die in een opdrachtbevestiging of overeenkomst worden vastgelegd.

6.3     De opdracht eindigt na ommekomst van de in de opdrachtbevestiging of overeenkomst opgenomen termijn, of na ommekomst van de overeengekomen verlenging.

Artikel 7. Facturatie en betaling

7.1     De kosten van de Studie Talent Analyse en Loopbaan Talent Analyse worden voorafgaand aan de testdag in rekening gebracht. De kosten van assessments, training, coaching en therapie – op maat – worden maandelijks achteraf gefactureerd.

7.2     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze en plaats.

7.3     Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van de factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag. Tevens is de Opdrachtgever verplicht alle gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1     De opdracht is strikt vertrouwelijk. In overeenstemming met de Privacyverklaring wordt over de aard, de strekking en/of de inhoud van de opdracht, de rapportages, verslagen en/of evaluaties wordt door Opdrachtnemer tegenover derden geen mededeling gedaan, behoudens de uitdrukkelijke en gerichte schriftelijke toestemming van Cliënt(e). Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan werknemers of ingeschakelde derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

8.2     De Cliënt(e) geeft echter reeds nu voor alsdan toestemming om geanonimiseerd materiaal uit de opdracht te gebruiken voor studie, cursussen, intervisie of andere intercollegiale doeleinden, uitdrukkelijk zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens.

Artikel 9. Intellectueel eigendom 

9.1     Het intellectueel eigendom van alle gebruikte en/of ter beschikking gestelde stukken ter uitvoering van de overeenkomst of ondersteuning van het begeleidings-, coach- of trainingstraject – van welke aard dan ook – zijn en blijven te allen tijde het (intellectuele) eigendom van Opdrachtnemer.

9.2     Alle door Opdrachtnemer gebruikte of verstrekte stukken – zoals formulieren, oefeningen, modellen, tests en rapporten – zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt(e) ten behoeve van zijn/ haar eigen begeleidings- of trainingstraject bij Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever en/of Cliënt(e) uitdrukkelijk verboden om het materiaal zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer te verveelvoudigen, te bewerken of anderszins te gebruiken voor enig ander doel dan de opdrachtovereenkomst met Opdrachtnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1   De Opdrachtgever en/of Cliënt(e) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen leerproces, keuzes én de gevolgen daarvan. Opdrachtnemer is daarvoor uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk, ook niet voor de door de Opdrachtgever en/of Cliënt(e) te nemen of genomen besluiten dan wel veranderingen in zijn/ haar leven, studie, loopbaan of organisatie en/of de consequenties daarvan.

10.2 Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of Cliënt(e) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3   Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor de Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.

10.4   Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Cliënt(e) beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.

10.5   Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever/ Cliënt(e), waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.6   Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet hoofdelijk aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of Cliënt(e) of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

10.7   De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige en objectief aantoonbare tekortkomingen van Opdrachtnemer.

10.8   Indien Opdrachtgever en/of Cliënt(e) een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11. Toepasbaar recht en geschillenbeslechting

11.1  Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever en/of Cliënt(e) uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

11.3   Klachten en geschillen worden behandeld overeenkomstig de beroepscode van het NIP. Zie voor meer informatie www.psynip.nl.