Privacyverklaring

NoBlend ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacy beleid van NoBlend toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u deze Privacyverklaring en geeft u NoBlend toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

1 Over NoBlend

NoBlend is een psychologisch adviesbureau dat begeleiding biedt bij studiekeuze, loopbaankeuze, persoonlijke ontwikkeling, en vitaliteitsvraagstukken. De begeleiding bestaat uit assessments, training, coaching en therapie.

2 Persoonsgegevens die worden verzameld

Afhankelijk van de dienstverlening worden verschillende gegevens opgeslagen:

2.1 Persoonsgegevens

Van cliënten worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • voornaam + achternaam
 • voorletters
 • adres
 • factuuradres
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • opleidingen
 • geboorteland en geboorteland ouders (t.b.v. psychologische testafname)
 • gebruikersnaam en wachtwoord voor het NOA testplatform
 • gebruikersnaam en wachtwoord voor het Trjct job database platform

Van opdrachtgevers worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • naam + voorletters opdrachtgever
 • aanspreekvorm opdrachtgever
 • adres opdrachtgever
 • email opdrachtgever
 • telefoonnummer opdrachtgever
 • naam organisatie
 • bankgegevens (t.b.v. de belastingdienst)

Van referenten in het kader van 360 feedbackonderzoek:

 • naam
 • emailadres
 • relatie tot cliënt

2.2 Bijzondere persoonsgegevens

Indien dit in overduidelijk belang is voor de hulpvraag of doelstelling(en) van de begeleiding/ therapie, zoals door de cliënt zelf geformuleerd, worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd:

 • de hulpvraag, de achtergrond van de hulpvraag en de doelstelling van het programma;
 • eventueel eerder doorlopen coaching- of therapietrajecten en zo ja, welke vorm van begeleiding, en met welke doelstellingen en resultaat;
 • indien er sprake is van een doorverwijzing van een huisarts; naam en telefoonnummer van huisarts;
 • indien er sprake is van een medische behandeling gelieerd aan de begeleiding; welke behandelingen en eventueel welke medicijnen;
 • als dit ter sprake komt godsdienst of levensovertuiging, zaken m.b.t. seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens;
 • persoonlijke zinnen/ uitspraken, deze blijven behoren bij het dossier.

Er wordt niet gewerkt met minderjarige cliënten (< 16 jaar).

Toelichting vastleggen van bijzondere persoonsgegevens:

Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd. De verwerking van deze gegevens in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is toegestaan, maar enkel als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor psychologen die op grond van lidmaatschap bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gebonden zijn aan de ethische Beroepscode. 

3 Doeleinde verwerking persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens kunnen we gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. om contact op te kunnen nemen over de gevraagde diensten;
 2. om de overeengekomen diensten en informatie te leveren;
 3. om zinvolle informatie te sturen m.b.t. opleidingen en werk;
 4. om toegang te verlenen tot het NOA testplatform en LDC Trjct job database als unieke gebruiker, zodat de juiste testnormen kunnen worden gebruikt;
 5. om na gerichte toestemming recensies te kunnen plaatsen op de website.

Voor zover voor deze verwerkingen toestemming is vereist, zal NoBlend de persoonsgegevens alleen verwerken als die toestemming is gegeven.

4 Verwerking

Behalve de AVG, is de NIP Beroepscode van toepassing. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden vastgelegd. Om die reden wordt er als volgt omgegaan met uw persoonsgegevens.

4.1 Dossierplicht

Er wordt een digitaal cliënt dossier bijgehouden. Hierin worden de geaccordeerde overeenkomst, persoonlijke aantekeningen, testresultaten, Talent rapportage en voortgangsverslagen bewaard.

4.2 Beroepsgeheim

NoBlend en haar medewerkers hebben ten alle tijden een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan. Subverwerkers van de praktijk zijn via een verwerkersovereenkomst aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

4.3 Bewaartermijn

Het digitale dossier wordt door NoBlend 20 jaar bewaard. De testresultaten worden ook in het NOA testplatform bewaard, dit voor de duur van maximaal 2 jaar.

4.4 Testomgeving NOA

Voor de afname van de psychologische tests wordt er gebruik gemaakt van het testplatform van NOA (www.noa-vu.nl). Om de juiste normscores te kunnen gebruiken en groepsanalyses te kunnen maken worden er verschillende persoonsgegevens opgeslagen zoals naam, geboorteland, geboorteland ouders en opleidingsniveau. In de Privacy Statement van NOA is precies na te lezen op welke beveiligde wijze uw persoonsgegevens door hen wordt vastgelegd.

4.5 Delen resultaat opdrachtgever/ derden

Na afloop van de Talent Analyse en/of het begeleidingstraject wordt het resultaat als eerste met u gedeeld. Slechts indien u NoBlend daarvoor uitdrukkelijke en gerichte schriftelijke toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van de Talent rapportage of verslag van het begeleidingstraject met de opdrachtgever of derden. De inhoud van het dossier blijft echter alleen toegankelijk voor uzelf. Met betrekking tot de Talent rapportage en verslagen heeft u het recht om wijzigingen aan te vragen dan wel de verstrekking aan opdrachtgever of derden te blokkeren.

4.6 Publicatie op internet

Als met gerichte toestemming een recensie voor op de website wordt gegeven, worden de hieronder genoemde persoonsgegevens op internet geplaatst. Publicatie betekent dat iedereen deze kan lezen en zelfs bewaren. NoBlend heeft daar geen controle op. U kiest zelf wat u online wilt publiceren.

 • naam
 • door uzelf opgegeven informatie

 

5 (Sub)verwerkers

De volgende externe personen of bedrijven behoren tot de groep subverwerkers, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten:

 1. NOA als leverancier van het NOA software programma;
 2. LDC als leverancier van de TrjcT online job database

 

6 Toegang dossier

Uw dossier wordt op zodanige wijze bewaard, dat alleen de psychologen werkzaam voor NoBlend, allen door hun NIP lidmaatschap aan beroepsgeheim gebonden, toegang hebben tot uw dossier. Op deze manier blijft de vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd. Voor supervisie en intervisie wordt casuïstiek altijd anoniem besproken.

7 De beveiliging van de persoonsgegevens

Om je privacy (online) te beschermen, zijn de volgende maatregelen genomen:

 • er wordt gewerkt met digitale cliënten dossiers, deze zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • er wordt éénmaal in de maand een back-up van de bestanden gemaakt via een beveiligde externe harde schijf;
 • met het Kaspersky Internet security programma worden de laptops waarmee wordt gewerkt beveiligd;
 • alle communicatie via de website en email verloopt via een beveiligde Secure Sockets Layer (SSL) verbinding.

 

8 Cookies

8.1 Google Analytics

Voor de NoBlend website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, echter deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van het gebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

8.2 NOA testplatform en LDC TrjcT Job database

Op het NOA testplatform (noa-vu.nl/privacy-en-persoonsgegevens) en LDC Trjct job database (ldc.nl/privacyverklaring) worden er functionele cookies gebruikt. Zie de Privacy Statement van NOA en LDC hoe en op welke wijze zij deze cookies verwerken.

9 Inzage en wijzigen of verwijderen van je gegevens

Het is mogelijk om de door NoBlend verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen. NoBlend zal u een inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, wanneer u hier om verzoekt. Daarnaast zal NoBlend de gegevens in uw dossier corrigeren, indien u kunt aantonen dat deze: a) onjuist zijn, b) onvolledig zijn of c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan is NoBlend verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd, met als gevolg dat uw resultaten inclusief testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer herleidbaar naar u als kandidaat is. Voordat NoBlend overgaat tot bovenstaande handelingen, moet u zich allereerst adequaat kunnen identificeren.

10 Datalekken

NoBlend doet er alles aan om te voorkomen dat er iets mis gaat met de bescherming van uw persoonsgegevens. Als er toch iets misgaat dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarover direct informeren. Als dat nodig is wordt u ook geïnformeerd. In de verwerkersovereenkomst met de subverwerkers is overeengekomen dat NoBlend tijdig wordt geïnformeerd als er een datalek is geweest.

11 Klacht

Als u vindt dat er niet op de juiste manier is omgegaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

NoBlend-psychologen zijn verbonden aan het NIP en volgen deze ethiek. Meer informatie over het NIP is te vinden op www.psynip.nl. Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring van NoBlend, kunt u contact opnemen via info@noblend.nl of (0181) 84 34 16.